چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان خوزستان، با انتخاب روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر برگزار شد

چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان خوزستان، با انتخاب روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان روابط عمومی برتر برگزار شد

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر(جشنواره سلام)، امروز چهارشنبه در اهواز، برگزار و روابط عمومی این سازمان، به عنوان روابط عمومی برتر در حوزه مدیریت اطلاع رسانی در بحران، شناخته شد.