ضیافت افطار اتاق بازرگانی اهواز از هیئت نمایندگان دوره ششم با حضور آیت الله کعبی